Team leerlingbegeleiding

Bij de leerlingenbegeleidster kun je terecht met je vragen over het welzijn op school.

Wekelijks vergadert ook de werkgroep leerlingenbegeleiding. In dit team overleggen de opvoeder 1e graad, een GOK-leerkracht, een leerkracht eerste graad, de leerlingenbegeleidster en de adjunct van de directeur leerlingenbegeleiding. In afspraak wordt een deel van de vergadering ook bijgewoond door onze contactpersoon van het CLB.


Team welbevinden

Een groep geëngageerde leerkrachten zet zich doorheen het jaar in om met specifieke acties de aandacht voor het welbevinden van de leerlingen te onderbouwen. Zij zijn ook een mogelijk aanspreekpunt voor leerlingen die een luisterend oor nodig hebben.


Drugbeleid op school (DOS)

Ook op onze school voeren we een beleid dat de gezondheid van onze leerlingen centraal stelt en  daarom tabaksgebruik op school verbiedt, energiedrank afraadt en aandacht heeft voor mogelijke problemen met drug-, alcohol en medicatiegebruik. 

In de periode 2015-2018 volgde een werkgroep van de school een traject om het vroegere beleid te actualiseren.  Meer hierover vindt u in onze visietekst in het schoolreglement of het beleidsplan met stappenplannen.


CLB

Het CLB ondersteunt de school bij de begeleiding van leerlingen wanneer specifieke expertise nodig is. Zoals al vermeld woont een vertegenwoordiger een deel van de vergadering van de werkgroep leerlingenbegeleiding bij. Geregeld komen CLB-medewerkers langs voor gesprekken met leerlingen

Ondersteuningsnetwerk

Een aantal zorgleerlingen worden extra begeleid door een “ondersteuner” van het ondersteuningsnetwerk. Afhankelijk van de nood begeleidt hij of zij de leerling.


Gelijke onderwijskansen (GOK)

Sedert 2005 heeft onze school een GOK-team.

In verschillende cycli werden diverse thema’s benaderd.
De huidige thema’s zijn taalvaardigheidsonderwijs en leerlingen- en ouderparticipatie.

Het team is ook vertegenwoordigd in de werkgroep leerlingenbegeleiding